Công Đoàn

5/28/2021 10:18:24 AM
Họ và tên: Ngọ Văn Tuấn Hình đại diện
Ngày sinh: 14.07.1985
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6247jpg-20220926024217-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0919828027
Email: ngovantuan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS QLGD
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Vạn Hà- H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Quê quán: Thị trấn Vạn Hà- H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Họ và tên: Nguyễn Mỹ Dung Hình đại diện
Ngày sinh: 02.12.1994
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6211jpg-20220926024209-e.jpg
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0962646382
Email: nguyenmydung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân Tài chính ngân hàng
Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn
Chỗ ở hiện tại: Xã Hải Ninh - Huyện Tỉnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
Quê quán: Xã Hải Ninh - Huyện Tỉnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa