Bộ môn Chính Trị

5/28/2021 9:56:07 AM
Họ và tên: Phạm Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 29.09.1975
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6259jpg-20220926023215-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0911262345
Email: phamvanhung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS. Xây dựng Đảng
Chức vụ: Trưởng BM Chính trị, Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Khu 3 thị trấn Quán Lào – Yên Định - Thanh Hoá
Quê quán: Định Hòa – Yên Định - Thanh Hoá
Họ và tên: Lê Duy Toán Hình đại diện
Ngày sinh: 14/7/1977
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6225jpg-20220926023311-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0823937168
Email: leduytoan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn CT, Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa
Quê quán: Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa