Đoàn Thanh Niên

5/28/2021 10:20:35 AM

 

Họ và tên: Hà Bình Minh Hình đại diện
Ngày sinh: 19/09/1989
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đảng viên
Điện thoại: DĐ: 0975.160.686
Email: habinhminh@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Bí thư Chi đoàn
Chỗ ở hiện tại:  
Quê quán:  
Họ và tên: Trịnh Thị Liên Hình đại diện
Ngày sinh:  
Giới tính:  
Đảng Viên:  
Điện thoại:  
Email:  
Học hàm, học vị:  
Chức vụ: Phó bí thư chi đoàn
Chỗ ở hiện tại:  
Quê quán: