Chi Uỷ

5/28/2021 9:50:54 AM
Họ và tên: Phạm Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 29.09.1975
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6259jpg-20220926024220-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Bí thư chi bộ
Điện thoại: 0911262345
Email: phamvanhung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS. Xây dựng Đảng
Chức vụ:  
Chỗ ở hiện tại: Khu 3 thị trấn Quán Lào – Yên Định - Thanh Hoá
Quê quán: Định Hòa – Yên Định - Thanh Hoá
Họ và tên: Lê Duy Toán Hình đại diện
Ngày sinh: 14.07.1977
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6225jpg-20220926024211-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Phó Bí thư chi bộ
Điện thoại: 0823937168
Email: leduytoan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS QLGD
Chức vụ:  
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Vạn Hà - H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Quê quán: Thị trấn Vạn Hà - H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Họ và tên: Ngọ Văn Tuấn Hình đại diện
Ngày sinh: 14.07.1985
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6247jpg-20220926024217-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Chi uỷ viên
Điện thoại: 0919828027
Email: ngovantuan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS QLGD
Chức vụ:  
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Vạn Hà - H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Quê quán: Thị trấn Vạn Hà - H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá