Chức năng, nhiệm vụ

6/20/2022 8:56:58 PM

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

Chức năng: Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Hồng Đức là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm là cơ sở giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ: Tổ chức quản lý, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm theo nếp sống quân sự cho sinh viên; Tổ chức nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa, tài liệu về GDQPAN; Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ quản lý; tổ chức hội thi, hội thao GDQPAN; Ngoài ra Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.